ظرف تک پرسی‌ دربدار گیاهی ۱۰۰۰ سی‌ سی‌ به زیست

ظرف تک پرسی‌ دربدار گیاهی ۱۰۰۰ سی‌ سی‌ به زیست