کاسه خورشتی ۳۰۰ سی سی با درب ۱۲۵ گیاهی به زیست

کاسه خورشتی ۳۰۰ سی سی با درب ۱۲۵ گیاهی به زیست