تا چه مدت می توان ظروف یکبار مصرف گیاهی را در انبار نگه داشت؟