کیسه‌های پلاستیکی

کیسه‌های پلاستیکی

اجتناب از مصرف کیسه‌های پلاستیکی. کیسه‌های پلاستیکی منبع تجدید ناپذیر مانند منابع نفتی‌ تهیه شده ا‌ند که زیست تخریب پذیر نبوده و باعث آلودگی‌ اکوسیستم‌ها میشوند.