کاسه گیاهی خورشتی ۵۵۰ سی سی با درب

کاسه گیاهی خورشتی ۵۵۰ سی سی با درب