ظرف تک پرسی‌ زبانه دار گیاهی ۱۰۰۰ سی‌ سی‌ به زیست

ظرف تک پرسی‌ زبانه دار گیاهی ۱۰۰۰ سی‌ سی‌ به زیست