سطل-۱۸۰۰_Large-Bowl-1800-ML-1

سطل ۱۸۰۰ گیاهی به زیست