کاسه_خورشتی_۳۰۰_سی_سی_با_درب_۱05_Soup Bowl 300 ML With Lid