کاسه 400 با درب 105_Soup Bowl 400 ML With Lid

Soup Bowl 400 ML With Lid